فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی

نام نام خانوادگی(الزامی)*
1- میزان رضایت شما از پذیرش اولیه
2-میزان رضایت شما از برآورد هزینه خدمات
3-میزان رضایت شما از برآورد مدت زمان لازم جهت رفع مشکل
4-میزان رضایت شما از پیگیری و توجه کارکنان و پرسنل
5-میزان رضایت شما از هماهنگی صورت گرفته با شما در صورت بروز تاخیر